Terapia uzależnienia

 

Wiele teorii psychologicznych podejmuje próby wyjaśnienia mechanizmu uzależnienia .

Przy konstruowaniu naszego programu psychoterapii uzależnienia staraliśmy się uwzględnić kluczowe aspekty tych teorii.

Najważniejszym  założeniem programu psychoterapii uzależnienia naszego ośrodka jest to, że każdy człowiek jest odrębną jednostką z typowymi dla siebie, specyficznymi mechanizmami i sposobami zachowań. Dlatego, według nas, leczenie uzależnienia powinno być dostosowane do każdego pacjenta indywidualnie, z zachowaniem spójnych, ogólno przyjętych reguł. Ważnym celem prowadzonej przez nas psychoterapii uzależnienia jest nauka nowych, zdrowych zachowań oraz samowiedza wynikająca z dogłębnego poznania siebie, a która ma służyć zachowaniu abstynencji, ponieważ jesteśmy przekonani, że niemożliwe jest picie/zażywanie kontrolowane w przypadku osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych.

Nasz program oparliśmy głównie o teorię profesora Jerzego Mellibrudy. Wykorzystujemy w nim także elementy koncepcji wyrosłych na gruncie modelu Minnesota i grup AA, a także Rewolucyjnego Programu Zmiany J. O. Prochaski.  W procesie psychoterapii uzależnienia wykorzystujemy przede wszystkim metody i techniki  poznawczo-behawioralne oraz humanistyczno-egzystencjalne dostosowując je do specyficznych, szczególnych potrzeb naszych pacjentów.

W  pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi kierujemy się podstawowymi zasadami relacji terapeutycznej: otwartością, szczerością, bezpieczeństwem, dyskrecją. We współpracy z pacjentem budujemy jasne, realne, konkretne, możliwe do osiągnięcia cele.

Nie traktujemy złamania abstynencji jako całkowitej porażki w zdrowieniu. Każde niepowodzenie jest dla nas informacją zwrotną, pretekstem i motywacją do głębokiej pracy psychoterapeutycznej, a co za tym idzie - do przynoszącej satysfakcję zmiany.

W Gabinecie psychoterapii i terapii uzależnień prowadzimy indywidualną i grupową psychoterapię uzależnienia i współuzależnienia.

Psychoterapia współuzależnienia:

Etap podstawowy, edukacyjno - terapeutyczny dla osób z problemami wynikającymi z bliskiej relacji z osobą uzależnioną trwa w naszym ośrodku 18 tygodni. Kończy się uzgodnieniem – między pacjentem a terapeutą  prowadzącym – przejścia na etap pogłębiony leczenia.

Najważniejszymi celami etapu podstawowego jest

- zdobycie podstawowej wiedzy na temat współuzależnienia

- zdobycie podstawowej wiedzy na temat uzależnienia

- rozpoznawanie własnego współuzależnienia.

Etap podstawowy obejmuje:

- spotkania indywidualne z terapeutą prowadzącym

- konsultację z lekarzem psychiatrą

- diagnozę problemów wynikających ze współuzależnienia

- udział w grupie edukacyjno - terapeutycznej  – 1x w tygodniu

- udział w warsztatach rozwojowych organizowanych przez Gabinet.


Psychoterapia uzależnienia:

Psychoterapię uzależnienia rozpoczynamy od diagnozy, która stanowi podstawę do sformułowania  osobistego programu terapii każdego pacjenta.

Oprócz pracy z terapeutą prowadzącym w kontakcie indywidualnym oraz pracy w grupie terapeutycznej, zadaniowej, pacjenci pracują nad uzależnieniem w :

- grupie edukacyjnej wstępnej – 6 tygodni, 2 godziny tygodniowo

- grupie podstawowej - 17 tygodni, 2 godziny tygodniowo

- grupie pogłębionej - 24 tygodnie, 2 godziny tygodniowo

- grupie kontynuacji - 24 tygodnie, 2 godziny tygodniowo

Pacjenci  w Programie Psychoterapii Uzależnienia pozostają pod opieką lekarza psychiatry.